د لیږد ځلې

صبح بخير آلمان صدای گوناگونی تازهء آلمان است. اين راديو، صدای پناهندگانی است که با علائق و سلائق خاص خود، و با زمينهء فرهنگی و هنری و موسيقيايی خود و با آرزوها و اهدافشان برای آينده به اين سرزمين رسيده اند. صبح بخير آلمان فرصتی است برای بهم رسيدن، باهم آشنا شدن، به هم متعلق شدن، با هم موسيقی زدن و تبادل افکار. برنامه های راديويی ما به زبانهای عربی، فارسی، تيگرينيا، آلمانی و انگليسی پخش ميشوند. مصاحبه با ساکنين قديمی و جديد اين سرزمين، و نيز با پناهجويان و ميهمانان برنامه بخش مهمی از برنامه های مارا تشکيل ميدهد، اما از همه مهمتر موسيقی است که هدف اصلی برنامه های راديوی ماست. از اجرای زنده توسط پناهجويان تا آلبوم های موجود ، موسيقی سنتی، مدرن يا ميکس

آغاز برنامه های ما از يکم ماه مای 2016 روزانه از سات 17:00 تا 20:00 خواهد بود

سه شنبه هااز استوديوی فرانکفورت

چهارشنبه هاز استوديوی دوناو اشينگن

جمعه ها از استوديوی اشتوتگارت